Bolagsstyrnings-rapporter.

Klarna upprättar årligen sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och har valt att upprätta en rapport som är skild från årsredovisningen.

Klarnas aktier är inte upptagna till handel på en reglerad marknad och är därmed inte skyldig att följa den svenska bolagsstyrningskoden.
Bolagsstyrningsrapporten innehåller också ett särskilt avsnitt som rör styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Bolagsstyrningsrapporten revideras av revisorerna.

Nedan hittar du rapporterna

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017