Ersättning.

Klarna har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela organisationen.

Klarnas ersättningsstruktur

Klarna har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Klarnas ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Klarnas styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

Redogörelse för Klarnas ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Här hittar du Klarnas årliga redogörelser för den finansiella företagsgruppen enligt Finansinspektionens föreskrifter:

Ersättningssystem 2019 (SV)

Ersättningssystem 2018 (SV)
Remuneration system 2018 (EN)

Ersättningssystem 2017 (SV)
Remuneration system 2017 (EN)

Ersättningssystem 2016 (SV)
Remuneration system 2016 (EN)

Ersättningssystem 2015 (SV)

Ersättningssystem 2014 (SV)

Ersättningssystem 2013 (SV)

Ersättningssystem 2012 (SV)

Ersättningssystem 2011 (SV)

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Klarnas Remuneration Committee som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar.

Klarnas styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen samt cheferna för Riskkontroll och Compliance efter förslag från Remuneration Committee.