Klarnas organisation.

Det finns ett antal domäner på Klarna som är utformade för att äga en större mängd, men ändå delmängd, av det Klarna erbjuder sina konsumenter. Alla domäner leds av en områdesledare som rapporterar till en CXO. Varje CXO rapporterar till den verkställande direktören som i sin tur rapporterar till styrelsen.

Det finns också fyra oberoende kontrollfunktioner utanför domänerna: Riskkontroll, Compliance, Engineering Assurance och Internrevision. Riskkontroll, Compliance och Engineering Assurance är alla direkt underställda VD och rapporterar även till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen, har lagts ut på en extern part.