Logga in

Klarnas organisation

Klarnas verksamhet är indelad i nio övergripande affärsenheter. Affärsenheterna leds ytterst av en CXO som ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. VD rapporterar i sin tur till styrelsen.

Det finns även tre oberoende kontrollfunktioner: Risk Control, Compliance samt Internrevision. Risk Control respektive Compliance är båda direkt underställda VD och rapporterar också direkt till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen har lagts ut på en extern part.