Logga in

Ramverk för bolagsstyrning

Den tillståndspliktiga verksamhet innebär att Klarna utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även följer det mer detaljerade regelverk som är specifikt för banker och kreditmarknadsbolag, som till exempel lagen om bank- och finansieringsrörelse och regler från Finansinspektionen. Detta brukar kallas det externa ramverket.

Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller. Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionen för verkställande direktören, riskpolicyn, kreditpolicyn, policyn för hantering av frågor om intressekonflikter, uppförandekoden (Business Code of Conduct), policyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ersättningspolicyn.