Logga in

Styrelsen

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Klarnas struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns inget krav att Klarna Bank AB (publ) ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av de aktieägare som innehar en majoritet av såväl rösterna som kapitalet i bolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Klarna och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar
  • övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
  • utser och entledigar verkställande direktören och koncernens riskchef
  • beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
  • beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter som valdes vid bolagsstämman 2018.
Jon Kamaluddin, styrelseordförande

Sebastian Siemiatkowski, VD och styrelseledamot

Andrew Young

Mikael Walther

Niklas Savander*

Sarah McPhee

Sir Michael Moritz
*Niklas Savander valdes först vid extra bolagsstämma den 22 februari 2018.

Jon Kamaluddin, Styrelseordförande

Jon Kamaluddin var mellan 2009 och 2013 ansvarig för ASOS internationella försäljning, efter att ha tidigare arbetat i fem år som finanschef. I sin roll som internationell försäljningschef ledde Jon ASOS globala expansion, som inkluderade USA, Ryssland, Kina, Tyskland och Australien. Under hans ledarskap kunde ASOS öka sin internationella försäljning till att utgöra 60 % av företagets totala försäljning. Jon var också styrelseledamot på ASOS.

Läs mer här

Sebastian Siemiatkowski, CEO

Sebastian Siemiatkowski har en examen från Stockholms Handelshögskola och har åtta års erfarenhet inom försäljning, inklusive en befattning som försäljningschef på Djuice Uppsala. Dock är Sebastians mest kända bedrift att han tillsammans med två andra grundare revolutionerade svensk e-handel och skapade den framgångshistoria vi idag kallar Klarna.

Läs mer här

Niklas Savander, Styrelseledamot

Niklas Savander är styrelseordförande för Cint, styrelseledamot i Zervant samt oberoende styrelseledamot för Verne Global. Han är också senior rådgivare till riskkapitalbranschen. Niklas har tidigare varit styrelseledamot för Nebula, NokiaSiemensNetworks, Symbian, Navteq, NokiaNeu Communitech och Tamfelt. Vidare har han även operativ erfarenhet från roller som vd och koncernchef på Elekta, COO på Nokia samt från seniora ledarroller på Nokia Networks och Hewlett Packard i Finland, Tyskland och Schweiz.

Läs mer här

Sir Michael Moritz, Styrelseledamot

Michael Moritz är Partner på Sequoia Capital där han arbetar med investeringar inom tjänstesektorn. Michael Moritz grundade Technologic Partners och har tidigare haft en rad olika befattningar inom Time Warner innan han började på Sequoia Capital 1986. Under sin tid på Sequoia Capital har Michael Moritz investerat i företag som Google, Yahoo, PayPal och suttit i styrelsen för dessa bolag.

Läs mer här

Sarah McPhee, Styrelseledamot

Sarah McPhee har erfarenhet från alla delar av den finansiella sektorn: kredit, kapitalförvaltning, betalningar, ledarskap och hållbarhet. Senast arbetade hon som VD för SPP Pension & Försäkring och var ordförande i SPP Spar. Hon sitter i ett antal bolagsstyrelser, bland annat Axel Johnson och Saxo Bank. Sarah är djupt engagerad i hållbarhetsfrågor och brinner för att göra den finansiella sektorn bättre för konsumenter.

Läs mer här

Mikael Walther, Styrelseledamot

Mikael Walther driver i dag investeringsföretaget Navos Capital och agerar rådgivare till Victor Jacobsson. Han har bred erfarenhet av investeringar i banker och andra finansiella företag. Han har tidigare bland annat arbetat för Cevian Capital och Goldman Sachs.

Läs mer här

Andrew Young, Styrelseledamot

Andrew är Permiras huvudman för investeringar med fokus på investeringsmöjligheter inom tekniksektorn, med särskild inriktning på Fintech. Han har arbetat med ett antal transaktioner inklusive All3Media och Ancestry och är nuvarande styrelseledamot i Magento. Innan han började på Permira arbetade Andrew för Pacific Equity Partners, ett Private Equity-företag i Australasien, som Investment Associate i Sydney och New York.

Läs mer här

Styrelsens och utskottens sammansättning under 2017 samt antalet möten och närvaro hittar du här.

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontant med VD följa Klarnas utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna med tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Klarnas nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.

Klarnas VD är också styrelseledamot och deltar därmed vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Klarna relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, e-handel, IT- och teknikföretag, kortverksamhet, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell försäljningsverksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, entreprenörskap, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Klarna är verksamt. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns ovan.

Lämplighetsbedömning

För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och VD uppfyller kraven på̊ tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Klarna upprättat en policy för lämplighetsbedömning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast sex veckor efter val av styrelseledamot, vid beslut om anställning samt vid förlängt uppdrag. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms också. Ansvarig för att bedömningen görs är vice VD. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas också på motsvarande sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen säkerställa att VD fullgör sina uppgifter. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Klarna.

Oberoende

Klarna följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende. Klarna anser att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägarna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning med undantag av Sebastian Siemiatkowski som är VD. Förutom VD är ingen annan stämmovald styrelseledamot anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

Två styrelseledamöter, Jon Kamaluddin (ordförande) och Sarah McPhee är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Därmed möter antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare minimikravet.

Mångfald

Policy för lämplighetsbedömning och mångfald har också till ändamål att främja mångfald i styrelsen. Enligt policyn ska alla styrelseuppdrag i Klarna grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta. Ambitionen är att säkerställa mångfald och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande för Klarna omfattas. Det är Klarnas bedömning att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

Antalet uppdrag

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank får inneha samtidigt. Eftersom Klarna inte är ett betydande institut (systemviktigt institut) så är antalet uppdrag beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexiteten hos Klarnas verksamhet. Det innebär att Klarna ska göra en allmän skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Klarna har kommit fram till att samtliga styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med de nya reglerna. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns ovan.

Utbildning

Styrelsen antar årligen en styrelseutbildningsplan och har i den uppdragit åt Compliancefunktionen att planera och genomföra utbildningsaktiviteterna. Dessa ska bestå av dels ett introduktionsprogram för nya ledamöter, dels löpande utbildning av enskilda ledamöter och styrelsen som helhet i frågor som har bedömts viktiga av styrelsen själv. Styrelsen har också tillgång till alla e-learning-moduler som lanseras av Klarna.

Styrelseutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i en intern policy. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. Klarna har två styrelseutskott: Remuneration Committee samt Audit, Compliance & Risk Committee.

Remuneration Committee

Remuneration Committee (Rem Co) är ansvarig för att bereda och presentera förslag till styrelsen rörande löner och andra ersättningsfrågor. Detta inkluderar förslag om ersättningspolicy och ersättning till anställda som identifierats som personer vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Klarnas riskprofil (identifierad personal).

Rem Co ska även lägga fram förslag inför årsstämman angående ersättningar till styrelseledamöter och revisorer. Vidare ska ersättningskommittén utföra en kvalificerad och oberoende utvärdering av ersättningspolicyn och Klarnas ersättningssystem tillsammans med lämpliga kontrollfunktioner.

Rem Co har haft två formella möten under 2017. Kommittén har därutöver löpande behandlat uppkomna ärenden genom korrespondens mellan ledamöterna, där formella beslut som inte omfattats av styrelsens beslutsdelegation har rapporterats till och dokumenterats av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Mer information om antal möten och närvaro finns här .

Nuvarande medlemmar:

Jon Kamaluddin (ordförande)

Sir Michael Moritz

Audit, Compliance & Risk Committee

Audit, Compliance & Risk Committee (ACRC) ansvarar för alla risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande internrevision och regelefterlevnad.

ACRC har haft sju sammanträden under 2017. Mer information om antal möten och närvaro finns här .

Nuvarande medlemmar:

Sarah McPhee (ordförande),

Jon Kamaluddin

Andrew Young

Möten och närvaro

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott under 2017 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

 

År  2017 Styrelsen Audit, Compliance and Risk Committee Remuneration Committee
Antal möten 8 7 21
(av vilka per capsulam) (1) (0) (2)
Närvaro vid möten
Jon Kamaluddin 8 7 2
Sebastian Siemiatkowski2 8
Niklas Adalberth 7
Anton J. Levy3 4 3
Sarah McPhee 8 7
Michael Moritz 8 2
Mikael Walther3 8
Andrew Young4

1 Kommittén har därutöver löpande behandlat uppkomna ärenden genom korrespondens mellan ledamöterna, där formella beslut som inte omfattats av styrelsens beslutsdelegation har rapporterats till och dokumenterats av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

2 VD och styrelseledamot

3 Styrelseledamot och ACRC medlem till den 15 december 2017 när han avgick på egen begäran

4 Styrelseledamot från den 15 december 2017