Styrelsen.

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Klarnas struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns det inget krav att Klarna ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av de aktieägare som innehar en majoritet av såväl rösterna som kapitalet i bolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Klarna och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar
  • övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
  • utser och entledigar verkställande direktören, koncernens riskchef, chef för Compliance samt chef för informationssäkerhet
  • beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
  • beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter:

Michael Moritz, styrelseordförande

Sebastian Siemiatkowski, VD

Mikael Walther

Lise Kaae

Sarah Smith

Omid Kordestani

Roger W. Ferguson Jr

Michael Moritz, Styrelseordförande

Michael Moritz är Partner på Sequoia Capital där han arbetar med investeringar inom tjänstesektorn. Michael Moritz grundade Technologic Partners och har tidigare haft en rad olika befattningar inom Time Warner innan han började på Sequoia Capital 1986. Under sin tid på Sequoia Capital har Michael Moritz investerat i företag som Google, Yahoo, PayPal och suttit i styrelsen för dessa bolag.

Läs mer här

Sebastian Siemiatkowski, VD och styrelseledamot

Sebastian Siemiatkowski har en examen från Stockholms Handelshögskola och har åtta års erfarenhet inom försäljning, inklusive en befattning som försäljningschef på Djuice Uppsala. Dock är Sebastians mest kända bedrift att han tillsammans med två andra grundare revolutionerade svensk e-handel och skapade den framgångshistoria vi idag kallar Klarna.

Läs mer här

Mikael Walther, Styrelseledamot

Mikael Walther driver i dag investeringsföretaget Navos Capital och agerar rådgivare till Victor Jacobsson. Han har bred erfarenhet av investeringar i banker och andra finansiella företag. Han har tidigare bland annat arbetat för Cevian Capital och Goldman Sachs.

Läs mer här

Lise Kaae, Styrelseledamot

Lise kommer närmast från Svenska Handelsbanken AB där Lise Kaae under åren 2015-2020 var ledamot av bankens styrelse. Inom ramen för nämnda styrelseuppdrag var hon även, under olika perioder, medlem i styrelsens utskott för kredit, revision och risk. Lise Kaae har även varit ledamot av danska Finanstilsynets styrelse.

Läs mer här

Sarah Smith, Styrelseledamot

Sarah har över tjugo års erfarenhet från bankverksamhet. Hon har sedan år 1996 varit verksam inom Goldman Sachs och har där bland annat tjänstgjort som chief compliance officer, controller och chief accounting officer.

Läs mer här

Omid Kordestani, Styrelseledamot

Omid har gedigen erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling för IT- och teknikbolag. Hans mest omfattande uppdrag hade han under tio år som Senior Vice President för Worldwide Sales and Business Development på Google mellan åren 1999-2009. Därefter har han även varit Chief Business Officer samt Senior Advisor åt Google, styrelseledamot i globala bolag som Spotify och Vodafone samt styrelseordförande för Twitter Inc. (“Twitter”) och ingår sedan juni 2020, som ledamot i Twitters styrelse. Givet detta har Omid gedigen erfarenhet av uppdrag som styrelseledamot i stora, teknik- och internettunga, globala bolag.

Läs mer här

Roger W. Ferguson Jr., Styrelseledamot

Roger W. Ferguson Jr. är Steven A. Tananbaum Distinguished Fellow inom International Economics vid Council on Foreign Relations. Ferguson var tidigare president och VD för TIAA. Han var tidigare även vice ordförande i styrelsen för U.S. Federal Reserve System. Han sitter i styrelsen i Alphabet, Inc., Corning, Inc., General Mills, Inc., och International Flavors & Fragrances, Inc..

Läs mer här

 

Sammansättningen av styrelsen och dess utskott under 2021, såväl som antalet möten och närvaro hittar du längre ner på sidan.

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontakt med VD följa Klarnas utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Klarnas nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.

Klarnas VD är också styrelseledamot och deltar därmed vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningsgruppen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Klarna relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, e-handel, IT- och teknikföretag, kortverksamhet, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell försäljningsverksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, entreprenörskap, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Klarna är verksamt. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns ovan.

Lämplighetsbedömning

För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och VD uppfyller kraven på̊ tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Klarna upprättat en policy för lämplighet, utbildning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast sex veckor efter val av styrelseledamot, vid beslut om anställning samt vid förlängt uppdrag. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms också. Ansvarig för att bedömningen görs är vice VD. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas också på motsvarande sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen säkerställa att den verkställande direktören fullgör sina uppgifter. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Klarna.

Oberoende

Klarna följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende. Klarna anser att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägarna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning med undantag av Sebastian Siemiatkowski som är VD. Förutom VD är ingen annan stämmovald styrelseledamot anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

Tre styrelseledamöter, Omid Kordestani, Sarah Smith och Roger W. Ferguson Jr. är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Därmed möter antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare minimikravet.

Mångfald

Policyn för lämplighet, utbildning och mångfald tjänar också till att främja mångfald i styrelsen. Enligt policyn baseras alla styrelseuppdrag i Klarna på meriter med det primära målet att upprätthålla och förbättra styrelsens övergripande effektivitet. Inom detta söker man efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, inklusive ålder, kön, geografisk härkomst och utbildning och yrkesbakgrund, är en faktor att ta hänsyn till. Ambitionen är att säkerställa mångfald och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande för Klarna täcks. Det är Klarnas bedömning att dessa mål och syften har uppnåtts.

Antalet uppdrag

Det finns regulatoriska begränsningar för det antal styrelseuppdrag en styrelseledamot i en bank kan inneha. Eftersom Klarna inte är en betydande institution ska en allmän bedömning av rimligheten i antalet positioner som innehas av styrelseledamöterna och VD göras med hänsyn till omständigheterna i de enskilda fallen samt arten, omfattningen och komplexiteten i Klarnas affärsverksamhet. Klarna har dragit slutsatsen att samtliga styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med reglerna.

Utbildning

Styrelsen antar årligen en styrelseutbildningsplan och har i den uppdragit åt Compliancefunktionen att planera och genomföra utbildningsaktiviteter. Dessa ska bestå av dels ett introduktionsprogram för nya ledamöter, dels löpande utbildning av enskilda ledamöter och styrelsen som helhet i frågor som har bedömts viktiga av styrelsen själv. Styrelsen har också tillgång till alla e-learningmoduler som lanseras av Klarna.

Styrelseutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i en intern policy. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. Klarna har två styrelseutskott: Remuneration Committee samt Audit, Compliance & Risk Committee.

Remuneration Committee

Remuneration Committee (Rem Co)

ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelsen i ersättningsfrågor. Denna plikt omfattar förslag om ersättningspolicyn och ersättning till medlemmarna i CXO-teamet samt anställda i ledande positioner för kontrollfunktionerna.

Rem Co ska göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicyn och Klarnas ersättningssystem, tillsammans med lämpliga kontrollfunktioner vid behov.

Kommittén hanterar ärenden löpande genom korrespondens mellan kommitténs medlemmar, där de formella beslut som inte omfattades av styrelsens beslutsdelegation rapporterades till och dokumenteras av styrelsen på närmast efterföljande styrelsemöte.

Nuvarande medlemmar:

Omid Kordestani (ordförande)

Michael Moritz

Sarah Smith

Audit, Compliance & Risk Committee

Audit, Compliance & Risk Committee (ACRC)

ansvarar för alla risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande internrevision och regelefterlevnad.

ACRC har haft åtta sammanträden under 2021.

Nuvarande medlemmar:

Sarah Smith (ordförande),

Mikael Walther

Lise Kaae

Möten och närvaro

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott under 2021 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

 

År 2021 Styrelse Audit, Compliance & Risk Committee
Antal möten 7 8
(varav per capsulam) (0) (0)
Möten med närvaro
Michael Moritz* 7
Sebastian Siemiatkowski* 7
Sarah Smith 7 8
Lise Kaae 7 8
Mikael Walther 7 8
Omid Kordestani 7
Roger W. Ferguson Jr.** 5
Andrew Young*** 2

__________________________

* VD och styrelseledamot.

** Valdes in i styrelsen 20 maj, 2021

*** Utträde ur styrelsen 20 maj, 2021