Verkställande direktören.

Klarnas verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen. VD utser medlemmarna i ledningsgruppen (chief executive officers, “CXO”) och cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sebastian Siemiatkowski.

Ledningsgruppen

VD arbetar tillsammans med CXO:erna i Klarnas ledningsgrupp. Ledningen diskuterar frågor av gemensamt intresse för flera divisioner, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder vanligtvis varje vecka eller när VD sammankallar till möte.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Sebastian Siemiatkowski, VD

Knut Frängsmyr, vice VD och Chief Operating Officer

David Fock, Chief Product Officer

Koen Köppen, Chief Technology Officer

Camilla Giesecke, Chief Financial Officer

David Sandström, Chief Marketing Officer

Luke Griffiths, Chief Commercial Officer

*Chief Risk Officer och Chief Security Officer är inte medlemmar av ledningsgruppen

Ledningskommittéer

VD har, förutom ledningsgruppen, fem olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten:

Executive Credit and Fraud Committee

som ansvarar för granskning av kreditriskresultat och trender samt beslut angående företagets ansamling av kreditrisk.

Capital & Liquidity Committee

som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Business Continuity Management Committee/Crisis Management Team

som ansvarar för planering och hantering av signifikant avvikande händelser i verksamheten och för att säkerställa fortsatt verksamhet i händelse av en kris.

Insider Committe

som ansvarar för att ge VD stöd i frågor som rör Klarnas dagliga hantering av insiderinformation.

Audit Compliance and Operational Risk Committee

ska fungera som en intern gatekeeper för alla frågor som rör revision, regelefterlevnad och operationella risker.