Logga in

Verkställande direktören

Klarnas verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen. VD utser medlemmarna i ledningsgruppen (chief executive officers, “CXO”) och cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sebastian Siemiatkowski.

Ledningsgruppen

VD arbetar tillsammans med de åtta CXO:erna i Klarnas ledningsgrupp (CXO Team). Ledningen diskuterar bland annat frågor som är av intresse för flera domäner och team, strategifrågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder i regel varje vecka eller när VD sammankallar till möte.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Sebastian Siemiatkowski, VD

Knut Frängsmyr, vice VD och Chief Operating Officer

Michael Rouse, Chief Commercial Officer

David Fock, Chief Product Officer

Koen Köppen, Chief Technology Officer

Camilla Giesecke, acting Chief Financial Officer

David Sandström, Chief Marketing Officer

*Chief Risk Officer och Chief Security Officer är inte medlemmar av ledningsgruppen

Ledningskommittéer

VD har, förutom ledningsgruppen, fem olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten:

Executive Credit Committee, som ansvarar för granskning av kreditriskresultat och trender samt beslut angående företagets ansamling av kreditrisk.

Internal Capital Adequacy Assessment Process Committee, som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna kapitalutvärderingsprocessen.

New Product/Process Approval Committee, som ansvarar för bedömning av nya eller signifikant förändrade aktiviteter såsom produkter, tjänster, system, processer, eller marknader.

Business Continuity Management Committee/Crisis Management Team, som ansvarar för planering och hantering av signifikant avvikande händelser i verksamheten och för att säkerställa fortsatt affärsverksamhet i händelse av en kris.

Ethical Committee, som ansvarar för att ge ledning och fatta beslut rörande specifika etiska frågeställningar som kan uppkomma i olika delar av verksamheten och vara av olika slag samt arbeta för att kontinuerligt förbättra Klarnas etiska standard.