Verkställande direktören.

Klarnas verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen. VD utser medlemmarna i ledningsgruppen (chief executive officers, “CXO”) och cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) och Compliancechefen (Chief Compliance Officer) godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sebastian Siemiatkowski.

Ledningsgruppen

VD arbetar tillsammans med CXO:erna i Klarnas ledningsgrupp. Ledningen diskuterar frågor av gemensamt intresse för flera divisioner, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder vanligtvis varje vecka eller när VD sammankallar till möte.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Sebastian Siemiatkowski, VD

David Fock, Chief Product Officer

Yaron Shaer, Chief Technical Officer

Niclas Neglén, Chief Finance Officer

David Sandström, Chief Marketing Officer

Luke Griffiths, Chief Commercial Officer

Linda S Höglund, Chief Operating Officer

Camilla Giesecke, Chief Expansion Officer

 

Ledningskommittéer

VD har, förutom ledningsgruppen, tre olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten:

Executive Credit and Fraud Committee

som ansvarar för granskning av kreditriskresultat och trender samt beslut angående företagets ansamling av kreditrisk.

Capital & Liquidity Committee

som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna kapitalutvärderingsprocessen.

Audit Compliance and Operational Risk Committee

ska fungera som en intern gatekeeper för alla frågor som rör revision, regelefterlevnad och operationella risker.