Finansiell information


Bolagsstyrning

Det är av största vikt för Klarna att upprätthålla förtroendet hos alla sina intressenter. Via bolagsstyrningen fördelas rättigheter och ansvar mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En väl definierad beslutsordning liksom en tydlig ansvarsfördelning är väsentliga. Höga etiska och professionella krav och en sund riskkultur är avgörande.

Klarna’s tillstånd från Finansinspektionen

Klarna AB (publ) (org.nr. 556737-0431) är ett kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster, se FI:s företagsregister för mer information.

Klarna AB (publ) erbjuder finansiella tjänster i andra länder inom EES genom att passportera sitt tillstånd enligt EU direktiv 2013/36/EU. Se Klarnas lokala websidor för mer information om vårt tillstånd i respektive tillsynsmyndighets register.

Klarna AB (publ):s utländska dotterbolag ger säljsupport till Klarna AB (publ) på de lokala marknaderna. Klarna AB (publ) är avtalspart i alla avtal med butiker och slutkunder.

Ramverk för bolagsstyrning

Den tillståndspliktiga verksamhet innebär att Klarna utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även följer det mer detaljerade regelverk som är specifikt för banker och kreditmarknadsbolag, som till exempel lagen om bank- och finansieringsrörelse och regler från Finansinspektionen. Detta brukar kallas det externa ramverket.

Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller. Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionen för verkställande direktören, riskpolicyn, kreditpolicyn, policyn för hantering av frågor om intressekonflikter, uppförandekoden (Business Code of Conduct), policyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ersättningspolicyn.

Klarnas organisation

Klarnas verksamhet är indelad i sju övergripande divisioner. Samtliga divisioner leds av en divisionschef som ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. VD rapporterar i sin tur till styrelsen.

Det finns även tre oberoende kontrollfunktioner: Risk Control, Compliance samt Internrevision. Risk Control respektive Compliance är båda direkt underställda VD och rapporterar också direkt till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen har lagts ut på en extern part.

Bolagsstämman

Klarna AB (publ) ägs till 100 % av Klarna Holding AB, som är det bolag i vilket externa investerare äger aktier.

Klarna-Holding-AB.png

Aktieägarnas inflytande i Klarna utövas vid bolagsstämman som är Klarnas högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier.

Styrelsen

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Klarnas struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns inget krav att Klarna AB (publ) ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av de aktieägare som innehar en majoritet av såväl rösterna som kapitalet i bolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Klarna och har bland annat följande uppgifter:

 • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
 • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
 • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
 • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar,
 • övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
 • utser och entledigar verkställande direktören och koncernens riskchef
 • beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
 • beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.
Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter som valdes vid bolagsstämman 2016.

 • Jon Kamaluddin, styrelseordförande
 • Sebastian Siemiatkowski, VD och styrelseledamot
 • Niklas Adalberth
 • Anton Levy
 • Sarah McPhee
 • Michael Moritz
 • Mikael Walther.

Mer information om respektive ledamot hittar du här.

Styrelens och utskottens sammansättning under 2016 samt antalet möten och närvaro hittar du här.

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontant med VD följa Klarnas utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna med tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Klarnas nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.

Klarnas VD är också styrelseledamot och deltar därmed vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Klarna relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, e-handel, IT- och teknikföretag, kortverksamhet, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell försäljningsverksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, entreprenörskap, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Klarna är verksamt. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns här.

Lämplighetsbedömning

För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och VD uppfyller kraven på̊ tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Klarna upprättat en policy för lämplighetsbedömning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast sex veckor efter val av styrelseledamot, vid beslut om anställning samt vid förlängt uppdrag. De enskilda styrelseledamötenas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms också. Ansvarig för att bedömningen görs är Chief Operating Officer. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas också på motsvarande sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen säkerställa att VD fullgör sina uppgifter. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Klarna.

Mångfald

Policy för lämplighetsbedömning och mångfald har också till ändamål att främja mångfald i styrelsen. Enligt policyn ska alla styrelseuppdrag i Klarna grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta. Ambitionen är att säkerställa mångfald och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande gör Klarna omfattas. Det är Klarnas bedömning att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

Antalet uppdrag

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i ett kreditmarknadsbolag får inneha samtidigt. Eftersom Klarna inte är ett betydande institut (systemviktigt institut) så är antalet uppdrag beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexiteten hos Klarnas verksamhet. Det innebär att Klarna ska göra en allmän skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Klarna har kommit fram till att samtliga styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med de nya reglerna. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns här.

Utbildning

Styrelsen antar årligen en styrelseutbildningsplan och har i den uppdragit åt Compliancefunktionen att planera och genomföra utbildningsaktiviteterna. Dessa ska bestå av dels ett introduktionsprogram för nya ledamöter, dels löpande utbildning av enskilda ledamöter och styrelsen som helhet i frågor som har bedömts viktiga av styreslen själv. Styrelsen har också tillgång till alla e-learning-moduler som lanseras med Klarna.

Styrelseutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i en intern policy. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. Klarna har två styrelseutskott: Remuneration Committee samt Audit, Compliance & Risk Committee.

Remuneration Committee

Remuneration Committee (Rem Co) är ansvarig för att bereda och presentera förslag till styrelsen rörande löner och andra ersättningsfrågor. Detta inkluderar förslag om ersättningspolicy och ersättning till anställda som identifierats som personer vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Klarnas riskprofil (identifierad personal).

Rem Co ska även lägga fram förslag inför årsstämman angående ersättningar till styrelseledamöter och revisorer. Vidare ska ersättningskommittén utföra en kvalificerad och oberoende utvärdering av ersättningspolicyn och Klarnas ersättningssystem tillsammans med lämpliga kontrollfunktioner.

Rem Co har haft två formella möten under 2016. Kommittén har därutöver löpande behandlat uppkomna ärenden genom korrespondens mellan ledamöterna, där formella beslut som inte omfattats av styrelsens beslutsdelegation har rapporterats till och dokumenterats av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Mer information om antal möten och närvaro finns här.

Nuvarande medlemmar:
 • Jon Kamaluddin (ordförande)
 • Michael Moritz
Audit, Compliance & Risk Committee

Audit, Compliance & Risk Committee (ACRC) ansvarar för alla risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande internrevision och regelefterlevnad.

ACRC har haft fem sammanträden under 2016. Mer information om antal möten och närvaro finns här.

Nuvarande medlemmar:
 • Sarah McPhee (ordförande)
 • Jon Kamaluddin
 • Anton Levy
Möten och närvaro

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott under 2016 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.


meetings_attandance_2016.png

 1. Kommittén har därutöver löpande behandlat uppkomna ärenden genom korrespondens mellan ledamöterna, där formella beslut som inte omfattats av styrelsens beslutsdelegation har rapporterats till och dokumenterats av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.
 2. Styrelseordförande till september 2016 då hon avgick på egen begäran
 3. Styrelseordförande sedan september 2016 samt sedan den 4 oktober 2016 medlem av Remuneration Committee samt av Audit, Compliance and Risk Committee
 4. VD och styrelseledamot
 5. Styrelseledamot till 15 november 2016 då han avgick på egen begäran
 6. Styrelseledamot sedan 15 november 2016

Verkställande direktören

Klarnas verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen.

VD utser divisionscheferna, cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sebastian Siemiatkowski.

VD har, förutom ledningsgruppen, fem olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten.

Ledningsgruppen

VD arbetar tillsammans med de sju divisionscheferna i Klarnas ledningsgrupp. Ledningen diskuterar bland annat frågor som är av intresse för flera divisioner, strategifrågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder i regel varje vecka eller när VD sammankallar till möte.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

 • Sebastian Siemiatkowski, VD och acting Chief Marketing Officer
 • Knut Frängsmyr, vice VD och Chief Operating Officer
 • Michael Rouse, Chief Commercial Officer
 • David Fock, Chief Product Officer
 • Philippe Vimard, Chief Technology Officer
 • Pehr Olofsson, acting Chief Financial Officer
 • Warren Davidson, acting Chief Analytics Officer

Executive Credit Committee, som ansvarar för granskning av kreditriskresultat och trender samt beslut andgående företagets ansamling av kreditrisk.

Internal Capital Adequacy Assessment Process Committee, som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna kapitalutvärderingsprocessen.

New Product/Process Approval Committee, som ansvarar för bedömning av nya eller signifikant förändrade aktiviteter såsom produkter, tjänster, system, processer, eller marknader.

Business Continuity Management Committee/Crisis Management Team, som ansvarar för planering och hantering av signifikant avvikande händelser i verksamheten och för att säkerställa fortsatt affärsverksamhet i händelse av en kris.

Riskhantering, riskrapportering och kontrollfunktioner

Risk definieras som möjligheten av en negativ avvikelse från ett förväntat finansiellt resultat. Klarna är utsatt för ett antal olika risker via den affärsverksamhet som bedrivs. De viktigaste riskerna är kreditrisk, operationell risk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Andra risker omfattar koncentrationsrisker, affärsrisker, strategiska risker, renommérisker, ersättningsrisk och pensionsrisk.

Klarna har utarbetat ett riskaptitsramverk, som fastställs av styrelsen, med limiter för särskilda riskområden.

Syftet med riskhantering är att säkerställa Klarnas långsiktiga överlevnad, hantera resultatmässig volatilitet och öka värdet för ägarna genom att säkerställa en effektiv kapitalhantering.

Riskhantering

De externa reglerna ställer krav på god intern kontroll, identifiering och hantering av risker samt krav på interna kontrollfunktioner. Det yttersta ansvaret för Klarnas riskhantering och för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll ligger hos styrelsen. Styrelsen och VD utfärdar policys och instruktioner för styrning av alla upplevda risker och dessa kompletteras av utförliga rutinbeskrivningar inom organisationen.

Audit, Risk and Compliance Committee (ACRC) stödjer styrelsen i detta arbete genom att diskutera, styra och övervaka frågor om riskhantering samt förbereda styrelsens beslut.

VD har det övergripande ansvaret för att hantera alla koncernens risker i enlighet med styrelsens policys och instruktioner. VD ska säkerställa att Klarnas organisation och arbetssätt är ändamålsenliga samt att verksamheten bedrivs i enlighet med externa och interna regler. VD har ett särskilt ansvar för att säkerställa att styrelsen har all nödvändig information för att fatta riskrelaterade beslut.

Som alla finansiella bolag använder Klarna en modell med tre försvarslinjer för att beskriva roller och ansvar gällande riskhantering och kontroll. Detta anges i Klarnas riskpolicy.

Den första försvarslinjen avser all typ av riskhantering som sköts av chefer och personal i verksamheten. Varje chef är fullt ut ansvarig för riskerna, och hanteringen av dessa, i sin del av verksamheten. Cheferna är alltså ansvariga för att säkerställa att rätt organisation, metoder och system är implementerade för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.

Den andra försvarslinjen utgörs av funktionerna för Risk Control respektive Compliance. Dessa funktioner sätter ramar och principer för arbetet med riskhantering och regelefterlevnad samt genomför oberoende uppföljning. Andra försvarslinjen ska också främja en sund kultur för riskhantering och regelefterlevnad genom att stödja och utbilda chefer och anställda i olika delar av verksamheten.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision, som utför oberoende periodiska granskningar för att säkerställa en effektiv riskhantering och styrning.

Modell för riskhantering och intern kontroll med tre försvarslinjer

Riskrapportering

Styrelsen har i riskpolicyn fastställt hur och när den ska få information om Klarnas risker och riskhantering. Den periodiskt återkommande riskrapporteringen är utformad så att den tillhandahåller tillförlitlig, aktuell, fullständig och rapporteras i rätt tid till mottagarna samt återspeglar karaktären på olika risktyper samt marknadsutvecklingen. Styrelsen, ACRC, verkställande direktören, ledningsgruppen samt övriga funktioner som behöver ha information får regelbundna rapporter avseende status på risker och riskhanteringen. Klarnas riskkontrollfunktion, Risk Control, tillhandahåller en riskrapport kvartalsvis som bland annat ska inkludera en omfattande och objektiv presentation av alla större risker som Klarna är exponerat för samt en uppföljning av risktoleranslimiter och riskhanteringen för att möjliggöra för styrelsen att säkerställa att Klarnas riskhantering och kontroll är fullgod. Compliancefunktionen tillhandhåller också en rapport till styrelsen kvartalsvis som bland annat inkluderar Klarnas regelefterlevnadsrisker. De överträdelser av limiter som kräver omedelbar eskalering enligt Risk Policyn rapporteras direkt till verkställande direktören, ACRC och styrelsens ordförande. Alla riskrelaterade beslut som fattas av koncernledningen eller diskussioner som förs av denna och som skulle kunna medföra implikationer för styrning och kontroll på styrelsenivå dokumenteras. Risk Control följer upp eventuella åtgärder och rapporterar dessa till styrelsen.

Vill du läsa mer om Klarnas kapitaltäckning och riskhantering kan du göra det här.

Funktionen för Risk Control

Funktionen för Risk Control är oberoende från affärsverksamheten. Styrelsen har fastställt en policy för funktionen för Risk Control.

Funktionen för Risk Control har ansvaret att övervaka, kontrollera, analysera och rapportera om risker i Klarnas affärsverksamhet. Detta inkluderar riskbedömning och testning av interna kontroller som har införts för att minska Klarnas operativa risk samt en bedömning av kontrollernas lämplighet. Funktionen är vidare ansvarig för att analysera de riskmått som används och att föreslå förändringar om det är nödvändigt.

Director Risk Control (chefen för funktionen för Risk Control), som utses av VD efter godkännande av styrelsen, rapporterar löpande om risker till VD, ledningsgruppen, ACRC och styrelsen.

Funktionen för Compliance

Compliancefunktionen är oberoende från affärsverksamheten samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Styrelsen har fastställt en policy för compliancefunktionen.

Compliancefunktionen ansvarar för att stödja affärsverksamheten och ledningen i regelefterlevnadsfrågor och för att hjälpa till att identifiera, följa upp och rapportera compliancerisker som härrör till risken att Klarna inte följer externa och interna regler. Compliancefunktionen ansvarar vidare för att främja en sund regelefterlevnadskultur i hela företaget genom att hjälpa till att säkerställa kvalitet, integritet och etiska principer inom affärsverksamheten.

Director Group Compliance (chefen för compliancefunktionen), som utses av VD efter godkännande av styrelsen, rapporterar löpande till VD, ledningsgruppen, ACRC och styrelsen om compliancerisker och compliancefrågor.

Funktionen för Intern Audit

Klarnas internrevisionsfunktion (Internal Audit) är en oberoende koncernövergripandefunktion, direkt underställd styrelsen. Styrelsen har fastställt en policy för internrevisionsfunktionen.

Interal Audit ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen och VD tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen inom Klarna.

Styrelsen har beslutat att lägga ut Klarnas internrevision på en extern part och har utsett Deloitte till intern revisor. Funktionen för Risk Control är intern koordinator för internrevisionsaktiviteterna.

Internal Audit rapporterar regelbundet till styrelsen genom ACRC resultatet av sina granskningar, inklusive bland annat identifierade risker och förslag till förbättringar. Internal Audit informerar även VD, ledningsgruppen samt till berörda avdelningar om internrevisionsärenden. Styrelsen fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete.

Revisor

Klarna ska enligt bolagsordningen ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor väljs av bolagsstämman för en tid av ett år enligt svensk lag.

Ernst & Young AB nyvaldes till revisor vid årsstämman 2017 för tiden till och med årsstämman 2018. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Stefan Lundberg.

Ersättningssystem

Klarnas ersättningsstrategi

Klarna har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Klarnas ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Klarnas styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

Redogörelse för Klarnas ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Här nedan hittar du Klarnas årliga redogörelser för den finansiella företagsgruppen enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Klarnas Remuneration Committee som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar.

Klarnas styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen efter förslag från Remuneration Committee.

Investor relations

Financial information
2017
Capital adequacy reports
Q1 2017 / Q1 2017 (EN)
Interim reports
Interim Financial Statements Q1 2017
Other reports
Ersättningssystem 2016
Remuneration system 2016 (EN)
2016
Capital adequacy reports
Q4 2016 / Q4 2016 (EN)
Q3 2016 / Q3 2016 (EN)
Q2 2016 / Q2 2016 (EN)
Q1 2016

Other reports
Riskhantering 2016
Interim reports
Interim Financial Statements H1 2016
Interim Financial Statements H2 2016
2015
Capital adequacy reports
Q4 2015
Q3 2015
Q2 2015
Q1 2015
Other reports
Riskhantering 2015
Ersättningssystem 2015
2014
Capital adequacy reports
Q4 2014
Q3 2014
Q2 2014
Q1 2014
Other reports
Riskhantering 2014
Ersättningssystem 2014
2013
Capital adequacy reports
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013
Other reports
Riskhantering 2013
Ersättningssystem 2013
2012
Capital adequacy reports
Q4 2012
Q3 2012
Q2 2012
Q1 2012
Other reports
Riskhantering 2012
Ersättningssystem 2012
2011
Capital adequacy reports
Q4 2011
Q3 2011
Q2 2011
Q1 2011
Other reports
Riskhantering 2011
Ersättningssystem 2011
2010
Capital adequacy reports
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Other reports
Riskhantering 2010
Capital adequacy reports
Q4 2009
Q3 2009
Debt Issuance Information
June 2016 - Tier 2 notes - terms & conditions
May 2017 - Additional Tier 1 notes - terms & conditions