Shop

Update over Klarna’s anti-fraude maatregelen.

26 februari 2021 - 7 Min. leestijd

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

**scroll down for the English version**

Klarna is vijftien jaar geleden opgericht met de missie om online shoppen veiliger en eenvoudiger te maken voor zowel consumenten als retailers. Dit is nog steeds de kern van alles wat we doen: we zijn continu bezig om zowel de veiligheid als de winkelbeleving naar een hoger niveau te tillen. De beste manier om onze missie waar te maken, is onze belofte aan klanten om het risico van online shopping volledig op ons te nemen. In het zeldzame geval dat er iets verkeerd gaat, hoef jij je als klant nergens zorgen om te maken. Je betaalt bij Klarna nóóit voor een bestelling die je niet zelf hebt gedaan.

De berichtgeving in de media van afgelopen week kan de indruk hebben gewekt dat het voor iedereen mogelijk is om vanuit iemand anders naam te shoppen met Klarna. We willen nogmaals benadrukken dat dit niet klopt. Helaas blijft fraude in onze hele industrie een belangrijk probleem. Daarom doen bedrijven wereldwijd – onder wie wijzelf – er alles aan om de kans op fraude tot een minimum te beperken. We willen je graag op het hart drukken dat er bij Klarna geen inbreuk op vertrouwelijke data of een datalek heeft plaatsgevonden.

 

Klarna voorkomt fraude door iedere transactie real time te analyseren
Veiligheid is cruciaal bij alles wat we doen. We verwerken ruim twee miljoen transacties per dag van meer dan 90 miljoen consumenten wereldwijd. Bij Klarna analyseren en evalueren we alle data bij elke nieuwe transactie. We zetten hiervoor geavanceerde technologie in, maken gebruik van een slimme mix van interne algoritmes en risicomodellen en werken samen met externe leveranciers voor de verificatie.
Als klanten eerder bestellingen bij ons hebben gedaan en deze op een legitieme manier hebben betaald, leiden al deze interacties met Klarna samen tot een significante digitale voetafdruk. We gebruiken deze informatie om het risico van transacties te beoordelen. In het specifieke geval dat is beschreven in de mediaberichtgeving van afgelopen week kwamen we tot de conclusie dat er geen extra authenticatie vereist was. Elke afzonderlijke aankoop die via Klarna wordt gedaan, wordt dus real time geëvalueerd en we gebruiken hiervoor honderden variabelen.

 

Nieuwe aanvullende veiligheidsmaatregelen
Klarna biedt veilige en frictieloze services aan. We maken shoppen zo veilig en snel als mogelijk en dat wordt door miljoenen consumenten wereldwijd gewaardeerd. Hoewel onze processen er voor consumenten soepel en eenvoudig uitzien, gebeurt er achter de schermen ontzettend veel. We werken in iedere markt nauw samen met de autoriteiten, onze retailers en logistieke partners om elke mogelijke poging tot fraude te voorkomen. Hierdoor is Klarna erin geslaagd om het overgrote deel van frauduleuze activiteiten in Nederland in de kiem te smoren.

We zijn ons ervan bewust dat er door de berichtgeving in de media zorgen ontstaan kunnen zijn over de veiligheid van onze systemen. De consument staat bij alles wat we doen echter centraal en daarom hebben we sinds zaterdag aanvullende maatregelen getroffen. Zo hebben we in het bijzonder onze controles bij adreswijzigingen verscherpt. Zoals ieder bedrijf in onze positie, zou het echter niet verantwoord zijn om tot in detail in te gaan op de specifieke maatregelen die we hebben getroffen. We willen fraudeurs immers niet wijzer maken.

In het zeldzame geval dat een poging tot fraude toch slaagt, treedt Klarna’s kopersbescherming voor consumenten in werking om te verzekeren dat niemand gedupeerd wordt. Bovendien stelt Klarna dan altijd een uitgebreid onderzoek in om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Om ons voortdurend tegemoet te komen aan de voorkeuren van de consument en de veiligheid van onze producten te verbeteren, testen wij momenteel nieuwe manieren om klanten aan onze kassa’s te verifiëren. Een van deze methoden omvat het inloggen via sociale media om je identiteit te helpen verifiëren. Dit betekent dat wij je kunnen vragen om in te loggen op uw Facebook-account om een aankoop te voltooien.

Tips & tricks over veilig winkelen op een rij
Als consument kun je óók zelf maatregelen nemen om jezelf zo goed mogelijk tegen fraude te beschermen. We hebben een aantal tips & tricks voor je op een rijtje gezet op onze nieuwe pagina ‘

’.

 

Update on Klarna’s anti-fraud measures.

15 years ago, Klarna was founded with a vision of making online shopping safe and smooth for both consumers and retailers. That is still at the core of everything we do and we constantly push the needle within both safety and purchase experience to maximise both.

The best way for us to deliver on that mission is our promise to take the risk of online shopping entirely on us. In the rare case of something going wrong, you as a customer shouldn’t have to worry about anything. You will never have to pay for a purchase that you haven’t made.

Last week a media outlet suggested that it is possible for anyone to shop in someone else’s name with Klarna. We would once again like to stress that this is not true. However, fraud unfortunately continues to be an industry-wide issue which players, including ourselves, across the globe are continuously addressing. Furthermore, we would also like to stress there has been no data breach or leak in any capacity.

 

How Klarna works to prevent fraud
Safety is at the core of everything we do. We handle two million transactions per day made by 90 million consumers worldwide. We have advanced technology and use a mixture of internal algorithms and risk models, alongside third-party vendors for verification. At Klarna we analyse and review data every time a transaction takes place.

As a returning customer with previous orders and legitimate payments, the interactions with Klarna accumulate into a significant digital footprint. We use this information to assess the risk of transactions and in this case concluded that no additional authentication was required. Every single purchase made through Klarna is assessed in real time this way and we use hundreds of variables in the process.

 

New additional security measures
Klarna provides secure and smooth services. We enable safe and speedy shopping, which millions of consumers across the globe appreciate. Whilst our products may look and feel smooth and simplistic, there is a huge amount happening behind the scenes and we work closely with the authorities in each market, our merchants and logistics partners to combat any potential fraud that we identify. This has made it possible for Klarna to successfully prevent the vast majority of fraudulent activity in the Netherlands.

Due to recent media reporting we have been made aware of consumer concerns around how safe our systems are. Consumers are at the heart of everything we do and thus we have, since last Saturday, added additional measures. We have especially tightened controls for returning customers relating to change of address. Like any company in our position, it would not be responsible for us to go into more detail about the specific actions we have been taking to mitigate fraud as it will educate fraudsters.

In the rare cases where an attempt at fraud still succeeds, Klarna’s buyer protection will ensure that no victim is affected financially and we at Klarna will conduct a thorough investigation to become even better at preventing fraud issues in the future.

As a way to continuously adapt to consumer preferences and to improve the safety of our products, we are at the moment trialing new ways to authenticate customers in our checkouts. One of these methods includes logging in to social media to help verifying your identity. This means that we might ask you to log in to your Facebook account to complete a purchase.

More information and safety hacks on Klarna’s new page
There are also measures consumers can take in order to protect themselves from fraudsters. We have gathered handy information on our new “

”.

Volgende

Compressed.jpg

15 december 2022 - 5 Min. leestijd

Season-of-giving.jpg

29 november 2022 - 2 Min. leestijd

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431