Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Kommentar gällande IMY:s beslut

29 mars 2022 - 5 min lästid

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Klarna-comment2-1.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har precis avslutat en utredning av Klarna som initierades 2019. I beslutet pekar de ut vissa brister i den version av Klarnas integritetspolicy (dokument med information om hantering av persondata) som användes mellan den 17 mars 2020 och den 26 juni 2020. Utredningen som IMY utfört gällde enbart Klarnas integritetspolicy och inte hur Klarna samlar in och/eller hanterar data. Baserat på slutsatserna av utredningen har IMY beslutat att utfärda en bot om 7,5 miljoner SEK.

Klarna kommer att överklaga IMY:s beslut av två huvudsakliga skäl. För det första anser vi att beslutet är otydligt och saknar en förklaring till varför informationen i Klarnas integritetspolicy var så pass bristande att det rättfärdigar en bot. För det andra, hoppas vi att en överklagan kan ge förtydligande och vägledning i hur en korrekt implementering av GDPR bör se ut för att säkerställa framtida efterlevnad, något IMY inte tidigare tillhandahållit.

Sedan den version av Klarnas integritetspolicy som IMY granskat användes, har vi gjort så pass omfattande förbättringar att slutsatserna i IMYs beslut inte längre är relevanta. Alla förbättringar är gjorda med avstamp i kundfeedback, för att se till att informationen är förståelig för alla. Vi kommer fortsätta att arbeta för att säkerställa att våra kunder alltid har tillgång till tydlig och transparent information.

Bakgrund kring utredningen som IMY genomfört

Likt alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter inom EU är Klarna juridiskt skyldiga enligt GDPR att informera om hur och varför vi hanterar personuppgifter. Vi är också skyldiga att redogöra för hur vi samlar in personuppgifter, och hur länge vi behåller dem. Lagen säger att informationen ska vara koncis, transparent, begriplig och lättillgänglig och skriven med ett tydligt och förståeligt språk. Det finns dock ingen vägledning från GDPR, eller de ansvariga tillsynsmyndigheterna, om vad som anses tillräckligt, respektive otillräckligt, när det gäller att förmedla den här typen av information.

Klarna har arbetat hårt för att i integritetspolicyn beskriva hur vi hanterar och skyddar data och personuppgifter på ett sätt som är lätt att förstå för våra kunder. Vi uppdaterar dessutom policyn kontinuerligt baserat på feedback från våra kunder. Faktum är att sedan den version av integritetspolicyn som IMY granskat användes, har vi uppdaterat policyn 11 gånger, inklusive ett omtag på hela dokumentet där vi skrivit om det i sin helhet. Klarnas Integritetspolicy finns att tillgå på Klarnas hemsida under Dataskyddsinformation (klarna.com), i Klarna-appen och i Klarna Checkout (vår kassalösning).

Klarna sätter ribban högre än de juridiska kraven

Klarna använder persondata för att kunna tillhandahålla en säker, transparent och smidig tjänst. Vi hanterar all sådan information med yttersta respekt och vi vet att det är ett stort ansvar, som vi tar på största allvar.

Även om integritetspolicys tjänar ett viktigt syfte, vet vi att konsumenter ofta tycker att de är långa och komplicerade. Att lagkraven uppfylls betyder inte nödvändigtvis att man som konsument upplever informationen som tydlig och lätt att förstå. Därför har Klarna skapat en specifik

på vår hemsida där vi beskriver hur vi samlar in personuppgifter och varför. Vi förklarar också hur vi behandlar personuppgifter samt hur kan som kund kan går tillväga för att få uppgifterna raderade. Även om det är en förbättring från att enbart hänvisa till ett långt och komplicerat juridiskt dokument, så vill och ska vi göra mer.

Klarna strävar efter att sätta en ny standard för vad en riktigt bra kundupplevelse är, i allt vi gör. Det gäller även att tillhandahålla bra information om dataskydd och personuppgifter, men vi är långt ifrån klara. Faktum är att vi är ganska långt ifrån där vi vill vara.

Mot bakgrund av det tar vi ett steg tillbaka för att fundera på vilka förändringar vi kan göra för att verkligen uppfylla vårt löfte om att alltid sätta kunden först. Därför tillsätter vi ett team som ska jobba lika dedikerat med att förbättra kundupplevelsen kring datskyddsinformation, som de hade gjort med vilken annan Klarna-produkt som helst. Ambitionen är att skapa en upplevelse som överträffar den standard som sätts i de legala kraven och som uppfyller samma kriterier som våra andra produkter; smidigt, transparent, säkert och spara tid för våra kunder så de kan lägga tiden på något mycket roligare.

Besök vår sida om

, eller kontakta vår , för mer information om hur Klarna hanterar data och personuppgifter.

Tidslinje:

2019

27 mars 2019: IMY informerar Klarna om att man inlett en utredning av Klarnas kommunikation om behandling av personuppgifter. IMY ställer ett antal frågor till Klarna.

26 april 2019: Klarnas svarar på IMYs frågor.

1 augusti 2019: IMY återkommer till Klarna med ytterligare frågor om Klarnas affärsmodell, avtalsrelationer med konsument/handlare, köphistorik och dess koppling till Klarnas villkor med mera.

27 september 2019: Klarna svarar på IMYs tilläggsfrågor och klargör missförstånd.

2020

18 september 2020: IMY ber Klarna att tillhandahålla villkoren och förtydliga den specifika tjänsten “Min Ekonomi”.

2 oktober 2020: Klarna förser IMY med villkoren för “Min Ekonomi” och klargör hur och när dessa villkor görs tillgängliga för konsumenter (endast via appen).

17 december 2020: IMY informerar Klarna om att man avslutat sin utredning och är redo att fatta ett beslut “inom kort”, samt att man överväger att sanktionera Klarna med vite.

2021

25 januari 2021: Klarna svarar IMY med en inlaga som fokuserar på IMYs bristande handläggning av ärendet enligt förvaltningsrätten.

17 december 2021: På begäran från Klarna förser IMY Klarna med ett utkast till sitt beslut som kommunicerats till andra relevanta myndigheter.

2022

28 mars 2022: IMY informerar Klarna om sitt beslut.

Nästkommande

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431