Shoppa

 • Logga in som kund

  Webbversion
 • Logga in som handlare

  Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Att upprätthålla förtroendet och tilliten från alla våra intressenter.

Stationery

Om oss

Klarna Bank AB (organisationsnummer 556737-0431) (”Klarna”) är ett svenskt aktiebolag med tillstånd att bedriva bankverksamhet under tillsyn av Finansinspektionen. Klarna kategoriseras av Finansinspektionen inom tillsynskategori 2.

Klarna Bank AB tillhandahåller sina finansiella tjänster i andra EES-länder genom passportering av sin licens i enlighet med EU-direktiv 2013/36/EU och genom att etablera lokala flialer. Klarna erbjuder också sina finansiella tjänster utanför EES genom etablering av lokala dotterbolag.

Klarna Holding AB, Klarna Bank AB samt alla filialer och dotterbolag omfattas av Klarnas ramverk för, och inställning till, bolagsstyrning.

Bolagstyrning

Bolagsstyrningsstruktur (SV)

Bolagsstyrningsstruktur

Klarnas bolagsstyrningsstruktur fördelar rättigheter och ansvar mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet med relevanta lagar, regler och interna processer. Vi anser att väldefinierade rapporteringslinjer och fördelning av skilda ansvarsområden är väsentligt för god bolagsstyrning. Våra höga etiska och professionella standarder och en sund riskkultur är avgörande för att säkerställa en god bolagsstyrning.

Bilden ger en sammanfattning av hur styrning och kontroll är organiserat på Klarna.

Ramverk för bolagsstyrning

Utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis måste Klarna också följa de detaljerade regelverk som är specifika för banker och betaltjänstleverantörer. I dessa ingår bland annat lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och regler och rekommendationer utfärdade av Finansinspektionen, avseende bland annat kapital- och likviditetskrav samt regler om intern styrning och kontroll. 

För att säkerställa att externa regler följs har Klarna utvecklat ett internt ramverk som omfattar de externa kraven på bolagsstyrning. 

Av störst betydelse är arbetsordningen för styrelsen (vilken innehåller instruktioner för hur intressekonflikter för styrelseledamöter ska hanteras och instruktioner för styrelsens kommittéer), VD-instruktionen, policy för lämplighetsbedömning, utbildning och mångfald i styrelsen, ledningsgruppen och innehavare av nyckelfunktioner samt policyn för Klarnas styrelsekommittéer. Dessa dokument har antagits av Klarnas styrelse. Dessutom ger Klarnas uppförandekod ett etiskt ramverk för företaget. 

Klarna har upprättat ett ramverk av godkända policyer och instruktioner. Dessa utgör viktiga verktyg för styrelsen och VD i deras styrande och kontrollerande roller, samt för att definiera roller, krav och förväntningar på den andra och tredje försvarslinjen inom riskägande och för alla anställda i uppfyllandet av deras roller. Dessa policyer omfattar till exempel riskpolicyn, efterlevnadspolicyn, kreditpolicyn, policyn för insiders och anmälan, policyn för intressekonflikter, policyn för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, ersättningspolicyn och policyn för den globala arbetsmiljön. 

Tillsammans med bolagsordningen utgör dessa det interna ramverk som reglerar bolagsstyrningen i Klarna. 

prod-imagery-MakeupKeyring

Klarnas organisation

Klarnas organisation är indelad i domäner som leds av en domänchef som rapporterar till en CXO. Varje CXO rapporterar till VD och VD rapporterar i sin tur till styrelsen. Det finns också tre oberoende kontrollfunktioner utanför domänerna: Risk Control, Compliance och internrevision. Risk Control och Compliance är båda direkt underställda VD och styrelsen. Internrevision, som rapporterar direkt till styrelsen, är utlagd till en extern part.

Boxningshandskar

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Klarnas högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rösträtt. Vid bolagsstämman fattas beslut om bland annat årsredovisning, resultat- och balansräkning, utdelning, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

hittar du dokumentationen för bolagsstämmen.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet i Klarnas lednings- och kontrollstruktur. Styrelsen ansvarar för bolagets strategi, organisation och för ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsen har också det yttersta ansvaret att se till att Klarnas bolagsstyrning uppfyller förväntningarna och att de tillämpas effektivt i hela organisationen. 

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod på ett år och som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Klarna är inte skyldigt att ha en valberedning och styrelsen har därför inte antagit någon policy för valberedningen. I praktiken föreslås och utses styrelseledamöterna av de aktieägare som innehar en majoritet av rösterna och aktiekapitalet i bolaget. 

Styrelsen har antagit en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetssätt samt riktlinjer för styrelsens kommittéer. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom Klarna och har bland annat följande uppgifter: 

 • Att besluta om verksamhetens art, inriktning och strategi samt ramar och mål för verksamheten.

 • Att regelbundet utvärdera verksamhetens effektivitet i förhållande till den beslutade strategin, ramverket och målen.

 • Säkerställa att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisning, treasuryfunktionen och finansiella förhållanden i alla andra avseenden kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och att de risker som är förknippade med verksamheten identifieras, definieras, mäts, övervakas och kontrolleras i enlighet med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen. Styrelsen är också ansvarig för att fastställa Klarnas riskaptit och policyerna som fastställer principerna för riskhantering.

 • Besluta om större förvärv och avyttringar samt andra större investeringar, 

 • Välja, övervaka och planera styrelseledamöternas successionsordning, 

 • Utnämning eller entledigande av VD, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer och Chief Information Security Officer.

 • Beslut om utnämning och entledigande av internrevisorn (partner för outsourcing och/eller enskild person).

 • Beslut om ersättning till VD, medlemmarna i ledningsgruppen och cheferna för funktionerna Risk Control och Compliance.

Styrelsens ledamöter

Styrelseordförande

Michael Moritz

Michael är senior rådgivare och styrelseledamot i Sequoia Heritage och var partner i Sequoia Capital mellan 1986 och 2023. Michael har varit styrelseledamot i företag som Google, Yahoo, PayPal och Stripe. Han har varit styrelseledamot i Klarna sedan 2010.

VD

Sebastian Siemiatkowski

Sebastian har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och har åtta års erfarenhet av försäljning, bland annat som försäljningschef på Djuice Uppsala. Sebastians mest uppmärksammade bedrift är att han, tillsammans med våra två andra grundare, revolutionerade svensk e-handel och skapade den framgångssaga som vi idag känner till som Klarna.

Styrelseledamot

Mikael Walther

Mikael är VD på Rosfelt Holding AB. Han har tidigare lett investmentbolaget Navos Capital och har bred erfarenhet inom investment banking och andra finansiella företag. Han har tidigare arbetat för Cevian Capital och Goldman Sachs.

Styrelseledamot

Lise Kaae

Lise kommer närmast från Svenska Handelsbanken AB där hon var styrelseledamot från 2015 till 2020. Hon har också varit medlem i ovanstående styrelses kredit-, revision- och riskkommitté. Utöver detta har Lise varit ledamot i danska Finanstilsynets styrelse. Lise blev också styrelseledamot i Pleo Financial Services A/S i november 2022.

Styrelseledamot

Sarah Smith

Sarah har över 20 års erfarenhet av bankverksamhet. Hon arbetade på Goldman Sachs från 1996 till 2021 och har varit Chief Compliance Officer, Controller och Chief Accounting Officer. Hon sitter i styrelserna för Via Transportation, 98point6 och PCAP.

Styrelseledamot

Omid Kordestani

Omid var Senior Vice President of Worldwide Sales and Business Development på Google från 1999-2009. Han har haft flera andra befattningar inom företaget, bland annat som Chief Business Officer och Senior Advisor för Google. Han har också varit styrelseledamot i Spotify och Vodafone samt styrelseordförande i Twitter Inc., där han var styrelseledamot från 2020-2022.

Styrelseledamot

Roger W. Ferguson Jr

Roger har blivit utnämnd till Steven A. Tananbaum Distinguished Fellow for International Economics vid Council on Foreign Relations. Han har varit VD och koncernchef för TIAA och tidigare vice ordförande i Board of Governors of the U.S. Federal Reserve System. Han sitter i styrelserna för Alphabet, Corning och International Flavors & Fragrances.

Styrelsens ordförande

Ordförande

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete. I enlighet med arbetsordningen ska ordföranden ha regelbunden kontakt med VD och säkerställa att styrelsen får tillräcklig information och dokumentation för att effektivt kunna bedöma Klarnas nuvarande position, finansiella planer, risker och riskhantering och framtida utveckling samt samråda med VD i strategiska frågor.

Styrelsens och VD:s erfarenhet, anseende och uppdrag

Styrelseledamöterna tillför Klarna gedigen och relevant yrkeserfarenhet, inklusive expertis inom bank och finans, e-handel, teknik, betalkortslösningar, riskhantering, styrning, redovisning, internationell försäljning, riskkapital, entreprenörskap och ledarskap. Deras olika bakgrund ger också värdefulla kunskaper och insikter om villkoren och kraven för att bedriva verksamhet på de olika marknader där Klarna är verksamt.

För att säkerställa att Klarnas styrelseledamöter och VD har rätt kompetens, kunskap och erfarenhet har styrelsen antagit policyn för lämplighetsbedömning, utbildning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och anseende och säkerställer att de lämpar sig väl för företaget. Utifrån policyn utvärderas också deras förmåga att avsätta tid och engagemang åt uppdraget . Chief Operating Officer ansvarar för att en bedömning görs vid utnämningen och sedan minst en gång vartannat år, eller tidigare om händelser som observerats genom den löpande övervakningsprocessen tyder på att en översyn skulle vara rimlig. När en ny styrelseledamot eller en ny VD tillträder sitt uppdrag bedöms de också externt av Finansinspektionen. VD:s prestationer och kvalifikationer kommer att utvärderas på samma sätt som styrelseledamöterna. Enligt styrelsens arbetsordning säkerställer styrelsen att VD fullgör sina uppgifter. Styrelsen är ansvarig för att utse Klarnas VD och har befogenhet att entlediga denne.

Klarna förstår att en styrelse präglad av mångfald är avgörande för att säkerställa att styrelsen kan utföra sitt arbete väl. Det är viktigt att Klarnas styrelse har den kunskap och erfarenhet som krävs för att navigera i de olika sociala, affärsmässiga och kulturella förhållandena som råder på de marknader där bolaget är verksamt samt inom de verksamheter som Klarna bedriver.

I policyn för lämplighet, utbildning och mångfald som antagits av styrelsen fastställs de krav på mångfald som Klarnas styrelse förväntas uppfylla. I denna policy betonas att alla styrelseuppdrag ska tillsättas på grundval av meriter och med målet att upprätthålla och förbättra styrelsens övergripande effektivitet. För att uppnå detta strävar bolaget efter att ha ett brett spektrum av kvalificerade och kompetenta personer och lägger stor vikt vid mångfald när det gäller ålder, kön, geografisk bakgrund samt utbildnings- och yrkeserfarenhet.  

Klarna måste utvärdera antalet uppdrag som styrelseledamöterna och VD innehar för att säkerställa att det är rimligt och lämpligt. Utvärderingen tar hänsyn till de specifika omständigheterna samt arten, omfattningen och komplexiteten i Klarnas affärsverksamhet. Bolaget har fastställt att alla styrelseledamöters uppdrag uppfyller de regulatoriska kraven.

Styrelsen fastställer en utbildningsplan varje år och det är Compliancefunktionens ansvar att implementera planen för styrelsen. Utbildningsplanen omfattar ett introduktionsprogram för nya styrelseledamöter och fortlöpande utbildning i viktiga ämnen för enskilda ledamöter samt hela styrelsen i frågor som styrelsen själv har ansett är viktiga. Detta för att säkerställa att styrelsen kontinuerligt informeras och uppdateras om relevanta frågor som påverkar bolaget.

Styrelsekommitté

Ersättningskommittén (Rem Co) ansvarar för att förbereda och lägga fram förslag till styrelsen i ersättningsfrågor. Denna uppgift omfattar förslag om koncernens ersättningspolicy och om ersättning till medlemmar i CXO-teamet och anställda som leder någon av kontrollfunktionerna. Klarnas styrelse har antagit en ersättningspolicy som skapar sunda och standardiserade ersättningsstrukturer i hela organisationen. Den revideras vid behov och minst en gång om året. 

Ersättningskommittén gör en kvalificerad och oberoende utvärdering av ersättningspolicyn och Klarnas ersättningssystem och presenterar detta för styrelsen minst en gång om året, tillsammans med lämpliga kontrollfunktioner. Ersättningskommittén hanterar frågor inom sitt ansvarsområde löpande genom korrespondens mellan kommittémedlemmarna. Varje formellt beslut som inte omfattas av dess delegerade befogenheter rapporteras till och dokumenteras av styrelsen vid det närmast följande styrelsemötet. Under översyn av ersättningskommittén har Klarna upprättat en ersättningspolicy och processer som säkerställer sunda och standardiserade ersättningsstrukturer i hela organisationen. 

Medlemmar: 

Omid Kordestani (ordförande)
Michael Moritz
Sarah Smith

Revisions-, efterlevnads- och riskkommittén (ACRC) är ansvarig för översyn och förberedelser av alla frågor som rör revision (både intern och extern), efterlevnad, risk och finansiell rapportering och relaterade interna kontrollåtgärder. Revisions-, efterlevnads- och riskkommittén hade 9 möten under 2022 och gav styrelsen regelbundna uppdateringar om frågor som rör deras ansvarsområden. Mer information om antalet möten och närvaro finns nedan. 

ACRC har haft nio sammanträden under 2022.

Medlemmar: 

Sarah Smith (ordförande)
Mikael Walther
Lise Kaae

Möten och närvaro

Year 2022

Board

ACRC

Number of meetings

12

9

(of which are email resolutions)

(5)

(0)

Meetings attended

Michael Moritz

12

-

Sebastian Siemiatkowski*

12

-

Sarah Smith

12

9

Lise Kaae

12

9

Mikael Walther

12

9

Omid Kordestani

12

-

Roger W. ferguson Jr.

12

-

*VD och styrelseledamot

Verkställande direktören

Klarnas verkställande direktör (VD) ansvarar för den dagliga ledningen av koncernens verksamhet i enlighet med de externa och interna ramverken. VD rapporterar till styrelsen och vid varje styrelsemöte lämnar VD en rapport om verksamhetens resultat inklusive uppdateringar av strategiska prioriteringar som fastställts av styrelsen.

Klarnas VD är också styrelseledamot och deltar i alla styrelsemöten, utom i frågor där VD har ett intresse som kan stå i konflikt med Klarnas intressen, till exempel när det gäller utvärdering av det arbete som VD utför. Andra medlemmar i ledningsgruppen deltar vid behov på inbjudan av styrelsen eller VD.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för VD:s arbete och uppgifter som också reglerar ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen. VD utser CXO-medlemmarna och cheferna för kontrollfunktionerna. Utnämningen och entledigandet av Chief Risk Officer och Chief Compliance Officer godkänns också av styrelsen.

är VD.

Ledningsgruppen

VD

Sebastian Siemiatkowski

Chief Financial Officer

Niclas Neglén

Chief Product and Design Officer

David Fock

Chief Technical Officer

Yaron Shaer

Chief Marketing Officer

David Sandström

Chief Commercial Officer

David Sykes

Chief Operating Officer

Camilla Giesecke

Chief Risk Officer

Joachim Reuss

Chief Compliance Officer

Joaquín Calderón

Chief Information Security Officer

Yaron Shaer

Chief Credit Risk Officer

Arvind Varadhan

Ledningskommittéer

VD har, tillsammans med ledningsgruppen, tre separata kommittéer till sitt förfogande för att leda verksamheten:

Executive Credit och Fraud Committee, som ansvarar för granskning av kreditriskresultat och trender samt styra företagets övergripande generering av kreditrisker. 

Capital och Liquidity Committee, som ansvarar för bedömning och beslut inom den interna kapitalutvärderingsprocessen. 

Audit, Compliance och Operational Risk Committee, som ansvarar för att tillhandahålla tillsyn och behålla det verkställande ansvaret för alla frågor som rör revision, regelefterlevnad och operativa risker. 

Ersättning

Guldig dörrknackare

Klarnas ersättningsstruktur

Klarna har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela organisationen. Klarna har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Klarnas ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Klarnas styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

Redogörelse för Klarnas ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Här hittar du Klarnas årliga redogörelser för den finansiella företagsgruppen enligt Finansinspektionens föreskrifter. Från och med 2020 är denna information en del av årsredovisningen.

Sneakers

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Klarnas Remuneration Committee som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar.

Klarnas styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen samt cheferna för Riskkontroll och Compliance efter förslag från Remuneration Committee.

Riskhantering, riskrapporteringoch kontrollfunktioner

Risk hos Klarna (3 line of defense)

Risk hos Klarna

Riskhantering är central för Klarnas verksamhetsmodell och ligger till grund för all verksamhet som bedrivs i hela organisationen. Syftet med riskhanteringen är att säkerställa Klarnas långsiktiga lönsamhet, minska volatiliteten i det finansiella resultatet, förbättra verksamhetens motståndskraft och resultat samt möjliggöra ett välgrundat beslutsfattande.

Klarnas modell för styrning och riskhantering uppmuntrar en riskmedveten kultur i kombination med kontrollstrukturer som övervakas och verkställs av oberoende kontrollfunktioner. Nyckelkontroller dokumenteras och bedöms regelbundet, och bedömningarna omfattar både utformningens och funktionens effektivitet. Riskstrategin är en naturlig förlängning av affärsmodellen som fokuserar på identifiering, bedömning, hantering och övervakning av de väsentliga risker som Klarna är exponerade mot.

Klarna tillämpar en modell med tre försvarslinjer för riskhantering och kontroll, vilket är standard för finansbranschen. 

Det yttersta ansvaret för riskhanteringen ligger hos styrelsen, som fastställer Klarnas riskaptit och policyer som anger principerna för riskhantering. Styrelsen övervakar och främjar också en sund riskkultur med riskmedvetenhet och förståelse av risker i hela organisationen för att uppmuntra ett välunderbyggt beslutsfattande. Styrelsen stöds av Revisions-, efterlevnads- och riskkommittén (ACRC), Executive Credit and Fraud Committee (ECFC) och Capital and Liquidity Committee (CLC) när det gäller att utföra sina uppgifter i fråga om riskhantering, inklusive riskidentifiering, riskmätning, övervakning och säkerställande av att lämpliga kontroller finns på plats. 

Ledningsgruppen ansvarar för implementeringen av riskstrategin. De är också ansvariga för hanteringen av risker och inom sina respektive ansvarsområden och främjandet av en sund och effektiv riskkultur i sina team samt i Klarna som helhet. 

Affärsområdeschefer, i den första försvarslinjen, är ansvariga för riskerna, och hanteringen av dessa, inom sina respektive ansvarsområden. De är ansvariga för att se till att lämpliga system för organisation, procedurer och stöd implementeras, för att säkerställa en effektiv internkontroll.

Den andra försvarslinjen, som består av funktionerna Risk Control och Compliance övervakar riskerna. Dessa funktioner fastställer principerna och ramarna för riskhantering, möjliggör och ifrågasätter riskbedömningar, utför oberoende kontrolltester och rapporterar om efterlevnaden av riskaptit, gränser och ramverk.

Kontrollfunktionerna är oberoende av affärsområdeschefer. De deltar och rapporterar till Revisions-, efterlevnads- och riskkommittén samt styrelsen.

Internrevision, inom den tredje försvarslinjen, säkerställer riskhantering genom oberoende periodisk översyn av bolagsstyrningsstrukturer och kontrollsystem. Detta omfattar en regelbunden utvärdering av Klarnas ramverk för riskhantering och en årlig översyn av kontrollfunktionerna inom den andra försvarslinjen. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. 

Klarnas riskstrategi fastställs av styrelsen och beskriver vilken typ av risker bolaget är exponerat mot, viljan att ta dessa risker och hur de hanteras. Strategin utformas genom Klarnas affärsplan, som upprättas av ledningen och godkänns av styrelsen. Riskpolicyn utgör grunden för Klarnas ramverk för riskhantering, kreditpolicyn fastställer Klarnas kreditstrategi och den interna processen för bedömning av kapitaltäckning.

Ramverket för riskaptit som beskrivs i riskpolicyn återspeglar Klarnas vilja att ta och begränsa risker. Riskaptiten fastställs av styrelsen samt granskas och uppdateras regelbundet, minst en gång om året. Den årliga översynen är en integrerad del av den årliga affärsplaneringsprocessen och säkerställer att affärsstrategin, den planerade verksamheten och Klarnas riskexponering stämmer överens. 

Koncernens metod för riskaptit börjar med en bedömning av Klarnas kapacitet för risk, maxnivån för de risker Klarna kan ta på sig, och fortsätter med nivån av den sammantagna riskaptiten som styrelsen är beredd att acceptera. Gränsvärden sätts för riskaptit och rapporteras på månadsbasis. Alla överträdelser av gränserna eskaleras till styrelsen.

Styrelsen och ledningsgruppen utfärdar också specifika skriftliga policyer och instruktioner för hantering av risker, vilka kompletteras av detaljerade rutinbeskrivningar inom organisationen. Den andra försvarslinjens funktioner ger en oberoende bedömning av Klarnas riskprofil till ledningsgruppen och styrelsen minst en gång per kvartal. 

I riskpolicyn har styrelsen fastställt hur och när den ska få information om Klarnas risker och riskhantering. Den återkommande riskrapporteringen i Klarna ger tillförlitlig, aktuell och fullständig information i god tid som återspeglar arten av olika risktyper samt marknadsutvecklingen. Styrelsen, Revisions-, efterlevnads och riskkommittén, VD och ledningsgruppen, liksom andra funktioner som kräver sådan information, får regelbundna rapporter om riskernas och riskhanteringens status för att säkerställa att de är medvetna om väsentliga risker och svagheter i kontrollerna. 

Klarna upprätthåller en riskhanteringsprocess och interna kontroller avseende finansiell rapportering, vilka är utformade för att säkerställa korrekthet i finansiella dokument, ändamålsenlig tillämpning av redovisningsprinciper, efterlevnad av relevanta lagar och regler, samt för att ge ledningsgruppen korrekta finansiella rapporter i god tid för att möjliggöra ett informerat beslutsfattande och utvärdera koncernens resultat. 

Klarnas internrevisionsfunktion är oberoende av verksamheten och rapporterar direkt till styrelsen. Styrelsen har antagit en policy för internrevision.

Internrevisionens ansvar är att ge styrelsen och VD en tillförlitlig och objektiv försäkran om effektiviteten i kontrollerna, riskhanteringen och styrningsprocesserna genom att utföra oberoende periodiska granskningar av bolagsstyrningsstrukturen och systemet för intern kontroll.

Styrelsen har beslutat att lägga ut Klarnas internrevisionsfunktion på en extern part och har utsett Deloitte till internrevisor. Riskkontrollfunktionen är den interna samordnaren för internrevisionsverksamheten.

Internrevisionsfunktionen rapporterar regelbundet till styrelsen och revisions-, efterlevnads- och riskkommittén (ACRC) om resultaten av sina revisioner, inklusive identifierade risker och förslag till förbättringar. Internrevisionen informerar också VD, ledningsgruppen och de berörda avdelningarna om internrevisionsfrågor. Styrelsen fastställer årligen en plan för internrevisionsarbetet.

Klarnas externa revisorer väljs formellt på bolagsstämman på årlig basis i enlighet med svensk bolagsrätt. Ernst & Young AB omvaldes vid årsstämman 2022 som extern revisor för perioden fram till årsstämman 2023. 

Revisions-, efterlevnads och riskkommittén får rapporter från revisorn, som innehåller uppgifter om viktiga interna kontrollfrågor som de har identifierat, och träffar revisorn regelbundet.

Revisions-, efterlevnads och riskkommittén övervakar lämpliga förfaranden för att upprätthålla den externa revisorns oberoende, detta inkluderar Klarnas policy för icke-revisionstjänster som anger vilka tjänster som revisorn får tillhandahålla och kraven på förhandsgodkännande av Revisions-, efterlevnads och riskkommittén före tillhandahållandet av icke-revisionstjänster. 

Visselblåsning

Kvinna med gröna kläder och solglasögon

Rapportera oetiskt och olagligt beteende

Klarna har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare, uppdragstagare och andra partners kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Identiteten på den som rapporterar kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida Klarna inte är skyldiga enligt lag att röja identiteten på den som rapporterar. Skulle så vara fallet kommer personen som rapporterar att bli informerad. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av några konsekvenser av rapporteringen, vare sig vid tidpunkten för rapportering eller i efterhand.

Lila yogamatta med växter

Extern tjänst för visselblåsning

Rapportering av iakttagelser kan göras helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB. Tjänsten ligger helt utanför Klarna och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet.

Bolagsstyrningsrapporter

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431