Bolagsstyrning

Bolagsstyrning.

Att upprätthålla förtroendet och tilliten från alla våra intressenter.

Om oss.

Klarna Bank AB (publ) (org.nr. 556737-0431) är ett bankaktiebolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster, se Finansinspektionens företagsregister för mer information.

Klarna erbjuder finansiella tjänster i andra länder inom EES genom att passportera sitt tillstånd enligt EU direktiv 2013/36/EU. Se Klarnas lokala webbsidor för mer information om vårt tillstånd i respektive tillsynsmyndighets register.

Styrning.

Struktur för bolagsstyrning.

Det är av största vikt för Klarna att upprätthålla förtroendet hos alla sina intressenter. Via bolagsstyrningen fördelas rättigheter och ansvar mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En väl definierad beslutsordning liksom en tydlig ansvarsfördelning är väsentliga. Höga etiska och professionella krav och en sund riskkultur är avgörande. Bilden sammanfattar hur Klarna är organiserade avseende intern styrning och kontroll.

Ramverk för bolagsstyrning.

Den tillståndspliktiga verksamheten innebär att Klarna utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även följer det mer detaljerade regelverk som är specifikt för kreditinstitut, som till exempel lagen om bank- och finansieringsrörelse och regler från Finansinspektionen. Detta brukar kallas det externa ramverket.

Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller. Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionen för verkställande direktören, riskpolicyn, kreditpolicyn, policyn för hantering av frågor om intressekonflikter, uppförandekoden (Code of Business Conduct), policyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ersättningspolicyn och policyn för lämplighet, utbildning och mångfald.

Klarnas organisation.

Alla domäner leds av en domänledare som rapporterar till en CXO. Varje CXO rapporterar till den verkställande direktören som i sin tur rapporterar till styrelsen.

Det finns också fyra oberoende kontrollfunktioner utanför domänerna: Riskkontroll, Compliance, Engineering Assurance och Internrevision. Riskkontroll, Compliance och Engineering Assurance är alla direkt underställda VD och rapporterar även till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen, har lagts ut på en extern part.

Bolagsstämman.

Aktieägarnas inflytande i Klarna utövas vid bolagsstämman som är Klarnas högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier.

Här hittar du dokumentationen för bolagsstämmen.

Styrelsen.

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Klarnas struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns det inget krav att Klarna ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av de aktieägare som innehar en majoritet av såväl rösterna som kapitalet i bolaget. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Klarna och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar
  • övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
  • utser och entledigar verkställande direktören, koncernens riskchef, chef för Compliance samt chef för informationssäkerhet
  • beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
  • beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.

Styrelsens ledamöter.

Styrelseordförande

Michael Moritz

Michael är Partner på Sequoia Capital där han arbetar med investeringar inom tjänstesektorn. Han grundade Technologic Partners och har tidigare haft en rad olika befattningar inom Time Warner innan han började på Sequoia Capital 1986. Sequoia Capital har investerat i företag som Google, Yahoo, PayPal och Michael har suttit i styrelsen för dessa bolag.

VD

Sebastian Siemiatkowski

Sebastian har en examen från Stockholms Handelshögskola och har åtta års erfarenhet inom försäljning, inklusive en befattning som försäljningschef på Djuice Uppsala. Dock är Sebastians mest kända bedrift att han tillsammans med två andra grundare revolutionerade svensk e-handel och skapade den framgångshistoria vi idag kallar Klarna.

Styrelseledamot

Mikael Walther

Mikael är VD för Rosfelt Holding AB samt styrelseordförande i Hedda Manager AB. Han har bred erfarenhet av investeringar i banker och andra finansiella företag. Han har tidigare arbetat för bland annat Cevian Capital och Goldman Sachs.

Styrelseordförande

Michael Moritz

Michael är Partner på Sequoia Capital där han arbetar med investeringar inom tjänstesektorn. Han grundade Technologic Partners och har tidigare haft en rad olika befattningar inom Time Warner innan han började på Sequoia Capital 1986. Sequoia Capital har investerat i företag som Google, Yahoo, PayPal och Michael har suttit i styrelsen för dessa bolag.

VD

Sebastian Siemiatkowski

Sebastian har en examen från Stockholms Handelshögskola och har åtta års erfarenhet inom försäljning, inklusive en befattning som försäljningschef på Djuice Uppsala. Dock är Sebastians mest kända bedrift att han tillsammans med två andra grundare revolutionerade svensk e-handel och skapade den framgångshistoria vi idag kallar Klarna.

Styrelseledamot

Mikael Walther

Mikael är VD för Rosfelt Holding AB samt styrelseordförande i Hedda Manager AB. Han har bred erfarenhet av investeringar i banker och andra finansiella företag. Han har tidigare arbetat för bland annat Cevian Capital och Goldman Sachs.

Styrelseledamot

Lise Kaae

Lise kommer närmast från Svenska Handelsbanken AB där hon var styrelseledamot 2015 till 2020. Inom ramen för nämnda styrelseuppdrag var hon även medlem i styrelsens utskott för kredit, revision och risk. Lise Kaae har även varit ledamot i danska Finanstilsynets styrelse.

Styrelseledamot

Sarah Smith

Sarah har över tjugo års erfarenhet från bankverksamhet. Hon arbetade på Goldman Sachs mellan 1996 till 2021 där hon bland annat tjänstgjort som Chief Compliance Officer, Controller och Chief Accounting Officer.

Styrelseledamot

Omid Kordestani

Omid var Senior Vice President för Worldwide Sales and Business Development på Google från 1999 till 2009. Han har även varit Chief Business Officer samt Senior Advisor åt Google. Han har även varit styrelseledamot i globala bolag som Spotify och Vodafone samt styrelseordförande för Twitter Inc., där han var styrelseledamot mellan juni 2020 - november 2022.

Styrelseledamot

Roger W. Ferguson Jr.

Roger är Steven A. Tananbaum Distinguished Fellow inom International Economics vid Council on Foreign Relations. Han var tidigare president och VD för TIAA, samt den tidigare vice ordföranden i styrelsen för U.S. Federal Reserve System. Han sitter i styrelsen i Alphabet, Corning, och International Flavors & Fragrances.

Styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontakt med VD följa Klarnas utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Klarnas nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.

Klarnas VD är också styrelseledamot och deltar därmed vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningsgruppen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag.

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Klarna relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, e-handel, IT- och teknikföretag, kortverksamhet, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell försäljningsverksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, entreprenörskap, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Klarna är verksamt.

Styrelseutskott.

Möten och närvaro.

Year 2021BoardACRC
Number of meetings78
(of which per capsulam)(0)(0)
Meetings attended
Michael Moritz7-
Sebastian Siemiatkowski*7-
Sarah Smith78
Lise Kaae78
Mikael Walther78
Omid Kordestani7-
Roger W. Ferguson Jr.**5-
Andrew Young***2-

*VD och styrelseledamot
**Roger W. Ferguson Jr. valdes in i styrelsen 20 maj, 2021
***Utträde ur styrelsen 20 maj, 2021

Verkställande direktören.

Klarnas verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen.

VD utser medlemmarna i ledningsgruppen (“CXOs”) och cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) och Compliancechefen (Chief Compliance Officer) godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sebastian Siemiatkowski. Han arbetar tillsammans med CXO:erna i Klarnas ledningsgrupp. De diskuterar frågor av gemensamt intresse för flera divisioner, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter. Ledningsgruppen sammanträder vanligtvis varje vecka eller när VD sammankallar till möte.

Ledningsgruppen.

VD

Sebastian Siemiatkowski

Chief Financial Officer

Niclas Neglén

Chief Product Officer

David Fock

Chief Technical Officer

Yaron Shaer

Chief Marketing Officer

David Sandström

Chief Commercial Officer

David Sykes

Chief Operating Officer

Camilla Giesecke

Chief Expansion Officer

Camilla Giesecke

Ledningskommittéer.

VD har, förutom ledningsgruppen, tre olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten:

Ersättning.

Klarnas ersättningsstruktur.

Klarna har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela organisationen. Klarna har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Klarnas ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Klarnas styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

Redogörelse för Klarnas ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Här hittar du Klarnas årliga redogörelser för den finansiella företagsgruppen enligt Finansinspektionens föreskrifter. Från och med 2020 är denna information en del av årsredovisningen.

 

Ersättningssystem 2019 (SV)

Ersättningssystem 2018 (SV)
Remuneration system 2018 (EN)

Ersättningssystem 2017 (SV)
Remuneration system 2017 (EN)

Ersättningssystem 2016 (SV)
Remuneration system 2016 (EN)

Ersättningssystem 2015 (SV)

Ersättningssystem 2014 (SV)

Ersättningssystem 2013 (SV)

Ersättningssystem 2012 (SV)

Ersättningssystem 2011 (SV)

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen.

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Klarnas Remuneration Committee som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar.

Klarnas styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen samt cheferna för Riskkontroll och Compliance efter förslag från Remuneration Committee.

Riskhantering, riskrapportering
och kontrollfunktioner.

Risk hos Klarna.

Risk definieras som möjligheten till en avvikelse från ett förväntat utfall. Riskhantering är central i koncernens verksamhetsmodell och underbygger all verksamhet som bedrivs i hela organisationen. Syftet med riskhantering är att skydda Klarnas långsiktiga överlevnad, hantera volatilitet i finansiella resultat, främja operativ motståndskraft och excellens samt möjliggöra informerat beslutsfattande.
Koncernens riskhanteringsmodell medför en riskmedveten kultur, som kombinerar 1:a linjens ägande av risker med 2:a linjens oberoende utmaning och tillsyn. En aktiv dialog över de tre försvarslinjerna är nyckeln till en effektiv riskhantering i koncernen. Riskstrategin är en naturlig förlängning av affärsmodellen och fokuserar på identifiering, monitorering och mitigering av de väsentliga risker som Klarna utsätts för.

Visselblåsning.

Rapportera oetiskt och olagligt beteende.

Klarna har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare, uppdragstagare och andra partners kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Identiteten på den som rapporterar kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida Klarna inte är skyldiga enligt lag att röja identiteten på den som rapporterar. Skulle så vara fallet kommer personen som rapporterar att bli informerad. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av några konsekvenser av rapporteringen, vare sig vid tidpunkten för rapportering eller i efterhand.

Extern tjänst för visselblåsning.

Rapportering av iakttagelser kan göras helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB. Tjänsten ligger helt utanför Klarna och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet.

Bolagsstyrningsrapporter.